Projekt UE

Marketing i Edukacja Andrzej Kozdęba informuje, że w okresie od 01/08/2021 do 31/12/2022 realizowany będzie projekt współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego).

W związku z realizacją projektu pn. “Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych dla marki KodujMata Nr: POIR.02.03.05-12-0048/21.

Projekt obejmuje koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego w celu wdrożenia nowych projektów wzorniczych dla marki KodujMata. Proces projektowy będzie związany z dostosowaniem produktów firmy do potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i poznawczymi w celu zwiększenia ich funkcjonalności wśród dzieci z niepełnosprawnościami – niedowidzących i z zaburzeniami autystycznymi W projekcie realizowany będzie szereg usług doradczych związanych z kontynuacją profesjonalnego procesu projektowego:

  1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
  2. Opracowanie prototypów dla 2 produktów
  3. Przeprowadzenie testów prototypów, w tym testów uwzględniających końcowego użytkownika w celu zanalizowania dostępności efektów projektu.
  4. Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu (usługi dot. opracowania strategii komunikacji marketingowej oraz stworzenie księgi marki)

Głównym celem projektu jest rozwój firmy poprzez opracowanie projektów wzorniczych dla 2 produktów (1 ulepszony produkt-KodujMata wraz z aplikacją; oraz 1 nowy produkt podręcznik ze scenariuszami zajęć). Przeprowadzenie procesu projektowego pozwoli na opracowanie produktów, które mają wpływ na osiągane efekty edukacyjne, pomagają dzieciom z niepełnosprawnościami lepiej się komunikować, rozpoznawać emocje i logiczniej myśleć

Cel przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych wskazanych w SZOOP POIR tj. wpłynie na wsparcie MŚP w procesie upowszechnienia modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami Rezultatem projektu będzie uzyskanie 2 projektów wzorniczych, przetestowanych w fazie prototypowania, gotowych do wykorzystania w produkcji. Produkty będą nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ich wdrożenie przyczyni się do wzrostu prestiżu i konkurencyjności firmy

Wartość dofinansowania projektu: 235 535.00 PLN

Wartość projektu ogółem: 340 833.00 PLN

Aktualizacja: 20.06.2022:

Projekt pn. “Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych dla marki KodujMata“ Nr: POIR.02.03.05-12-0048/21 został zakończony. W wyniku podjętych działań zostały wdrożone nowe projekty wzornicze, które wkrótce będą dostępne w ofercie.